Kariyer MEDIAROOM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):

DACHSER Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu : DACHSER Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş.
KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen DACHSER Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca, 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları :

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a-        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-        Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-        Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d-        Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e-        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f-         KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

g-        (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h-        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 4 Novus Plaza K:20/201 Bayraklı İzmir adresine yada e posta kanalıyla kvkk.turkiye@dachser.com veya  dachser@hs03.kep.tr ‘ ye ulaştırmanız gerekmektedir. 

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI

DACHSER Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ ye (“Şirket”) ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’ da Şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

1- Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

2- Çerezlerin Kullanım Amaçları

Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

 1. Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 2. İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 3. Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
 4. Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 
3- Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

4- Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

5- Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler

Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

DACHSER Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş.

6- Web analiz aracı etracker

Bu web sayfasının sunucusu, kullanma verilerinin analizi için Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan etracker GmbH şirketinin (www.etracker.com) hizmetlerinden faydalanmaktadır. etracker standart olarak çerez kullanmaz. Analiz çerezlerine (istatistiksel çerezler) açık bir şekilde onay vermeniz halinde, bu web sitesinin ziyaretçileri tarafından kullanımının istatistiksel analizini ve kullanıma ilişkin içeriklerin veya reklamın gösterilmesi amacıyla istatistiksel analizini yapmak için çerezler kullanılır. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcının son cihazına yüklediği küçük metin dosyalarıdır. etracker çerezleri, kullanıcının teşhis edilmesini sağlayacak bilgiler içermez.

Bu web sitesini sunan kuruluş etracker’a, etracker’ın oluşturduğu verilerin yalnızca Almanya’da işlenmesi ve kaydedilmesi talimatını vermiştir; dolayısıyla, toplanan veriler Almanya ve Avrupa’nın sert ve sıkı veri koruma yasa ve standartlarına tabidir. etracker şirketi, bu konuya ilişkin olarak bağımsız bir kuruluş tarafından kontrolden geçirilmiş, sertifikalandırılmış ve veri koruma alanında bir kalite mührü olan ePrivacyseal ile ödüllendirilmiştir.

Veriler, Genel Veri Koruma Tüzüğünün (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının f) alt bendinin hükümleri uyarınca (haklı menfaatler çerçevesinde) işlenir. DSGVO’da tarif edilen enteresemiz (haklı menfaat), online sunduğumuz tekliflerin ve web sitemizin optimize edilmesidir. Sitemizin kullanıcılarının kişisel mahremiyetine duyduğumuz saygı gereği, kişilerin gerçek kimlikleriyle ilişkilendirilebilecek veya teşhisine meydan verecek –IP adresi, giriş veya cihaz şifreleri vb. gibi– veriler olabildiğince erken anonimleştirilir veya bu verilerde rumuz kullanılır. Veriler başka şekilde kullanılmaz, başka verilerle birleştirilmez veya üçüncü kişilere verilmez.

İnternet tarayıcısının “do not track” ayarı ile otomatikman tracking dışı tutulur.

Verilerin yukarıda açıklandığı şekliyle işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

Bu durumda sayfamızı ziyaretiniz sırasında oluşan veriler web analizine dahil edilmez. Etkinleştirmek için tıklayınız.

Vazgeçmek

etracker’in veri koruması hakkındaki daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

7 - Sosyal Eklentiler

Web sitemizde Facebook, Twitter, YouTube, Xing ve LinkedIn'in sosyal eklentilerini ("Eklentiler") kullanıyoruz. Web sitemizin içeriğini sosyal ağların diğer kullanıcılarıyla paylaşabilmeniz veya bu içeriklere yönlendirebilmeniz için özellikle eklentiler kullanıyoruz. İlgili eklentinin sağlayıcısını logosundan veya baş harfinden tanıyabilirsiniz.
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, başlangıçta herhangi bir kişisel veriyi eklenti sağlayıcısına iletmeyiz. Bununla birlikte, ilgili alana tıkladığınızda, kişisel verileriniz doğrudan ilgili eklentinin sağlayıcısına gönderilmektedir ve belirli koşullar altında ABD gibi üçüncü ülkelerde söz konusu sağlayıcı tarafından işlenmektedir. Bir eklenti alanına tıkladıktan sonra, tarayıcınızda yeni bir pencere açılır ve ilgili sosyal ağ sağlayıcısının web sitesini çağırır. İlgili eklentinin sağlayıcısına veri aktarımı, söz konusu eklenti sağlayıcısının sosyal ağında bir hesabınız olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilir. Eklenti sağlayıcısında oturum açtıktan sonra, bize kaydedilen verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcısında sahip olduğunuz hesaba aktarılır.
Eklenti kullanılarak toplanan ve işlenen verilerin türü ve kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve veri toplamanın tam kapsamını, işlemenin amaçlarını veya saklama sürelerini bilmemekteyiz. Eklenti sağlayıcısının bilgilerine göre, iletilen veriler tarayıcınız, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve ziyaretinizin tarihi ve saatiyle ilgili bilgileri içermektedir. Eklenti sağlayıcıları, örneğin sizin için bir kullanıcı profili veya özel olarak hazırlanmış reklamlar oluşturmak için bu bilgileri işleyebilir. Bu kullanıcı profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır, ancak bu iptal hakkını uygulamak için doğrudan ilgili eklenti sağlayıcısıyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi internet sitelerinde ve ilgili hizmet sağlayıcıların veri koruma beyanlarında bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi sosyal eklentiler kullanarak işlemenin yasal dayanağı GDPR’ da Madde 6 Paragraf 1f'de belirtilmiştir. Facebook, Twitter, YouTube ve LinkedIn hizmetlerini kullanırken Amerika Birleşik Devletleri gibi üçüncü ülkelere veri aktarımı gerçekleşebilir. Bu durumlarda, veri koruma seviyesinin Avrupa hukukunun gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli olmasını sağlıyoruz. Bu normalde, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan AB standart sözleşme maddeleri ve gerekliliğinde diğer uygun garantiler aracılığıyla yapılmaktadır.

DACHSER TURKEY LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU PDF (0,08 MB)